برگشت به صفحه قبل

تلفن:  22345984     و   09121387110

E mail : k1honarmand@k1honarmand.com           English      صفحه اسلی

Skype: Honarmand Physiotherapy

 

مسیر 1 : سعادت آباد / 24 متری / پایین تر از میدان فرهنگ / کوچه معارف /خیابان سوری / بعد از آتی ساز روبروی سامان تاکسی/ مجتمع نور طبقه هم کف/ زنگ شماره 005/ فیزیوتراپی هنرمند

مسیر 2: انتهای سعادت آباد/ دشت بهشت / خیابان سوری / روبروی سامان تاکسی/ مجتمع نور طبقه هم کف/ زنگ شماره 005/ فیزیوتراپی هنرمند

مسیر 3: یادگار امام به سمت سئول/ خروجی چمران جنوب/ خروچی آنی ساز/ نوراللهی/ سوری /روبروی سامان تاکسی/ مجتمع نور طبقه هم کف/ زنگ شماره 005/ فیزیوتراپی هنرمند

مسیر 4: سئول به سمت یادگار / به سمت اوین / دشت بهشت/ سوری / روبروی سامان تاکسی/ مجتمع نور طبقه هم کف/ زنگ شماره 005/ فیزیوتراپی هنرمند

برگشت به صفحه قبل